คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา

นางวิจิตรา หนูคง
ครู คศ.3

นายธีระ ขันบุตร
ครู คศ.3

นางกัญญามาศ สิงห์บุตร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางพรรณี คงชนะ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวแก้วหทัย จันทรพิพัฒน์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสุจิตรา ไลกระโทก
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวนรีนาท ศรีปาน
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางอุบลวรรณ รสสุคนธ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางจีรพรรณ นันทตันติ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นายพิศาล เจริญวนิช
ครู คศ.2

นางเบญจมาศ โสมพะโยม
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวอุบลวรรณ ดีช่วย
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางกรกมล สุวรรณเกิด
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นางนวลศรี สุตราม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นายสุชาติ เรียบร้อย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นายวิโรจน์ พงษ์ศิริกุล

นางกนกวลีย์ รังคะกนก

นางสาวศศิธร มิตรชู

นางสาวภัทรพร ชูจิต
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นายวิตรี สมาฤกษ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวเอมิการ์ มุธุสิทธิ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางกรรณิการ์ กาญจนประทุม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวจันทนิภา หนุอิ่ม
ครูผู้ช่วย