คณะผู้บริหาร

นายธีระ ขันบุตร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวนิรมล มากภักดี
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา