วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์
       
            เน้นคุณธรรมนำความรู้ มุ่งสู่มาตรฐานการศึกษา น้อมนำหลักปรัชญา แหล่งค้นคว้าด้านเทคโนโลยี สัมพันธ์ดีกับชุมชน

ปรัชญา

            เป็นคนดี  มีปัญญา  พัฒนาสังคม