ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนบ้านปากน้ำผู้ชนะการประกวดราคา (อ่าน 168) 04 ม.ค. 66
ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหารขนาดกลาง 500 ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทอรนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 198) 06 ธ.ค. 65
ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหารขนาดกลาง 500 ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทอรนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 216) 06 ธ.ค. 65
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างโรงอาหาร (อ่าน 196) 28 พ.ย. 65
จดหมายข่าว กิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและสัตว์น้ำ (อ่าน 326) 05 ส.ค. 65
จดหมายข่าว การจ่ายเงินนักเรียนทุนเสมอภาค ภาคเรียนที่ 1/2565 (อ่าน 325) 05 ส.ค. 65
จดหมายข่าว กิจกรรมบวงสรวงเจ้าแม่มัทรี ประจำปี 2565 (อ่าน 324) 28 ก.ค. 65
จดหมายข่าว วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10 (อ่าน 368) 27 ก.ค. 65
จดหมายข่าว กิจกรรมทบทวนความรู้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ประจำปี 2565 (อ่าน 305) 23 ก.ค. 65
จดหมายข่าว การประเมินโรงเรียนในโครงการโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ประจำปีงบประมาณ 2565 (อ่าน 310) 13 ก.ค. 65
จดหมายข่าว วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา ประจำปี 2565 (อ่าน 265) 12 ก.ค. 65
จดหมายข่าว การอบรมเชิงปฏิบัติการในรูปแบบออนไลน์ (อ่าน 271) 03 ก.ค. 65
จดหมายข่าว งานพิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชุมพร (อ่าน 275) 01 ก.ค. 65
จดหมายข่าว งานพิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ณ โรงเรียนบ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) (อ่าน 283) 01 ก.ค. 65
จดหมายข่าว กิจกรรมตักบาตรทุกวันพระ ประจำปี 2565 (อ่าน 166) 30 มิ.ย. 65
จดหมายข่าว วันต่อต้านยาเสพติด (อ่าน 162) 26 มิ.ย. 65
จดหมายข่าว โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ (อ่าน 187) 25 มิ.ย. 65
จดหมายข่าว วันสุนทรภู่ ประจำปี 2565 (อ่าน 193) 24 มิ.ย. 65
จดหมายข่าว การประชุมโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ (อ่าน 219) 21 มิ.ย. 65
จดหมายข่าว การประชุมเพื่อจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมระดับตำบลและขับเคลื่อนด้านสังคมในระดับพื้นที่ (อ่าน 187) 10 มิ.ย. 65
จดหมายข่าว วันไหว้ครู ประจำปี 2565 (อ่าน 188) 09 มิ.ย. 65
จดหมายข่าว การเลือกตั้งประธานนักเรียนและสมาชิกสภานักเรียน ประจำปี 2565 (อ่าน 191) 09 มิ.ย. 65
จดหมายข่าว การนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ การบริหารงบประมาณ การเงิน บัญชีและการบริหารสินทรัพย์ของสถานศึกษา (อ่าน 202) 06 มิ.ย. 65
๓ มิถุนายน วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี (อ่าน 258) 03 มิ.ย. 65
จดหมายข่าว วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี (อ่าน 198) 03 มิ.ย. 65
จดหมายข่าว ผู้อำนวยการเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต 1 ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา (อ่าน 165) 30 พ.ค. 65
จดหมายข่าว การร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงือนไข (อ่าน 169) 25 พ.ค. 65
จดหมายข่าว การร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ MOU สถานศึกษาเพื่อพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง (อ่าน 167) 25 พ.ค. 65
จดหมายข่าว การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสถานศึกษาสู่การเรียนรู้เชิงรุก (อ่าน 160) 24 พ.ค. 65
จดหมายข่าว การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน ปีการศึกษา 1/2565 (อ่าน 163) 17 พ.ค. 65
จดหมายข่าว การเปิดเรียนแบบ On-site วันแรก ภาคเรียนที่ 1/2565 (อ่าน 167) 17 พ.ค. 65
จดหมายข่าว การเปิดเรียน On-site ปีการศึกษา 2/2564 (อ่าน 183) 16 พ.ค. 65
จดหมายข่าว การประเมินห้องเรียนก่อนเปิดภาคเรียน 1/2565 (อ่าน 161) 16 พ.ค. 65
จดหมายข่าว การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565 (อ่าน 161) 13 พ.ค. 65
จดหมายข่าวการรับการคัดเลือกโรงเรียนลูกเสือต้นแบบ ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต 1 (อ่าน 179) 12 พ.ค. 65
จดหมายข่าว การร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ ประจำปี 2565 (อ่าน 158) 11 พ.ค. 65
จดหมายข่าว การทำความสะอาด Big Cleaning Day (อ่าน 208) 11 พ.ค. 65
จดหมายข่าว เข้ารับรางวัลโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 12 ประจำปี 2565 (อ่าน 176) 14 เม.ย. 65
จดหมายข่าว การทดสอบประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (NT) (อ่าน 160) 17 มี.ค. 65
จดหมายข่าว นักเรียนเข้ารับการฉีดวัคซีน (อ่าน 159) 07 มี.ค. 65
จดหมายข่าว การรับโล่รางวัลโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ ประจำปีงบประมาณ 2564 (อ่าน 176) 22 ก.พ. 65
จดหมายข่าว การแนะนำการใช้วิธีการตรวจชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) (อ่าน 164) 04 ก.พ. 65
จดหมายข่าว การเตรียมการเปิดการเรียนการสอนรูปแบบ On-site ของโรงเรียนโดยสาธารณสุขอำเภอ (อ่าน 166) 25 ม.ค. 65
จดหมายข่าว การเตรียมแนวทางการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (อ่าน 147) 17 ม.ค. 65
จดหมายข่าวการประชุมการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กข้ามชาติ (อ่าน 208) 28 ธ.ค. 64
จดหมายข่าวโครงการปกป้องสิทธิเด็กข้ามชาติให้เข้าถึงการพัฒนาที่เท่าเทียม จังหวัดชุมพร (อ่าน 182) 21 ธ.ค. 64
จดหมายข่าวการนิเทศ ติดตามและให้คำปรึกษาในช่วงการเรียนออนไลน์ (อ่าน 184) 14 ธ.ค. 64
จดหมายข่าวการมอบสีทาอาคารจากท่านนายกเทศมนตรีตำบลหาดทรายรี (อ่าน 189) 13 ธ.ค. 64
จดหมายข่าวกิจกรรมวันวชิราวุธ (อ่าน 181) 25 พ.ย. 64
จดหมายข่าวกิจกรรมร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดปากน้ำ (อ่าน 191) 17 พ.ย. 64