ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนบ้านปากน้ำ (เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2466 นายชัด จารุบุตร เป็นครูใหญ่ อาศัยศาลาการเปรียญวัดปากน้ำเป็นสถานที่เรียน ต่อมาจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้น สถานที่เรียนไม่เพียงพอ พระยาพิพิธอำพลวิมลภักดี (เผดิม อังศุสิงห์) ข้าหลวงประจำจังหวัดชุมพร ได้ชักชวนพ่อค้า ประชาชน และชาวเรือตังเก ซึ่งส่วนมากเป็นชาวจีน สร้างอาคารเป็นอาคารเรียนสองชั้น หลังคามุงกระเบื้อง กว้าง 8 เมตร ยาว 20 เมตร สร้างเสร็จเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2471 ราคา 8,000 บาท แล้วตั้งชื่อว่า “โรงเรียนประชาบาลตำบลปากน้ำ (เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์)” อาคารหลังนี้สร้างในที่ดิน กว้าง 1 เส้น 10 วา ยาว 1 เส้น 10 วา เป็นที่ดินซึ่งพระยาพิพิธอำพลวิมลภักดีซื้อเป็นที่ดินของโรงเรียน ราคา 80 บาท ต่อมานายก้าวต้า ฉายากุล ผู้แทนแผนกธรรมการ ได้ซื้อที่ดินแปลงที่ติดต่อกับที่ดินของโรงเรียน จากนายทุ่ม ศิลปะสุวรรณ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2472 ราคา 80 บาท ที่ดินกว้าง 1 เส้น 10 วา ยาว 1 เส้น 10 วา ตามหนังสือซื้อขายที่ 5/49 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2472 ไว้ให้โรงเรียนประชาบาลตำบลปากน้ำทำสวน ต่อมาที่ดินแปลงนี้องค์การอุตสาหกรรมห้องเย็นได้ทำรั้วล้อมรอบ โดยให้เหตุผลใดไม่ปรากฏในหลักฐาน และทางโรงเรียนไม่สามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ได้ ปัจจุบันโรงเรียนบ้านปากน้ำ (เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) เป็นที่ตั้งของสำนักงานกลุ่ม โรงเรียนปากน้ำหาดทรายรี เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 21 ห้องเรียน มีนักเรียนชาย 318 คน นักเรียนหญิง 263 คน รวม 581 คน มีครู 24 คน ลูกจ้างประจำ 2 คน ลูกจ้างชั่วคราว 2 คน มีผู้อำนวยการโรงเรียน 1 คน  และผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน 1 คน เป็นชาย 6 คน หญิง 24 คน