ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายธีระ ขันบุตร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 4
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนิรมล มากภักดี
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์)
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :